Universiteitsbestuur

JIANG Feng

CAO Deming

 

Voorzitter van de universiteitsraad

JIANG Feng

President

CAO Deming

Vice voorzitter van de universiteitsraad

LI Yuesong

WANG Jin

Vice President

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

CFO

LIN Xuelei

Delen: