Universiteitsbestuur

JIANG Feng

LI Yansong

 

Voorzitter van de universiteitsraad

JIANG Feng

President

    LI Yansong

Vice voorzitter van de universiteitsraad

LI Yuesong

WANG Jin

Vice President

FENG Qinhua

ZHANG Feng

YANG Li

ZHOU Cheng

CFO

LIN Xuelei

Delen: